KIHNU MUUSEUMI
Kogude kasutamise kord

Kihnu Muuseumi kogude kasutamise kord

Kinnitatud 01.11.2023Kihnu Muuseumi kogud on üldsusele avalikud.

Kogude kasutamist, deponeerimist ja laenutamist korraldab muuseumi juhataja.

Muuseumikogusid kasutatakse eksponeerimiseks hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, uurimistööks, publitseerimiseks, jäädvustamiseks (sh digiteerimine), kopeerimiseks, seda nii muuseumi enda ruumides kui väljaspool.

Sõltumata kasutuseesmärgist ja kasutuskohast tuleb museaalide liikumine dokumenteerida, et nende asukoht oleks igal ajal tuvastatav ja oleks jälgitav museaalide seisukorra muutus.

Museaali ajutiseks kasutamiseks ja muuseumist väljaandmiseks vormistatakse väljaandeakt, mille allkirjastavad nii vastuvõtja kui väljaandja.

Museaalide deponeerimisel on soodustatud isikud teised muuseumid.

Muuseumil on õigus deponeerimise ja laenutamise eest võtta tasu, mis otsustatakse igal juhtumil eraldi.

Laenu saaja ei tohi museaale konserveerida ega edasi laenata.

Laenu saajal on kohustus viidata Kihnu Muuseumile.

Digimaterjalide kasutamisõigus on ühekordne. Iga järgnev kasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Kihnu Muuseumiga.

Museaalide koopiate publitseerimisel on kohustuslik viitamine Kihnu Muuseumile.

Kihnu Muuseumi digikoopiate ja -kujutiste edasiandmine ja müümine on ilma Kihnu Muuseumi loata keelatud.

Museaalide pildistamisel on välgu kasutamine keelatud.

Uurimuslikul eesmärgil saab Kihnu Muuseumi kogusid külastada eelneval kokkuleppel muuseumi juhatajaga.

Museaale käsitsetakse puhastes puuvillkinnastes.

Muuseumil on õigus keelduda teenuste osutamisest isikutele, kes on varem
kuritarvitanud muuseumi usaldust.